Thiết kế mặt bằng chi tiết căn hộ Sapphire 2

S2 Căn hộ 6,11

S2 Căn hộ 8

S2 Căn hộ 5,10

S2 Căn hộ 4,9

S2 Căn hộ 3

S2 Căn hộ 2

S2 Căn hộ 1

Đăng ký đặt mua sản phẩm