Thiết kế mặt bằng chi tiết căn hộ Sapphire 4

S4 Căn hộ 12

S4 Căn hộ 11

S4 Căn hộ 10

S4 Căn hộ 9,17

S4 Căn hộ 8,16

S4 Căn hộ 7,15

S4 Căn hộ 6,14

S4 Căn hộ 5,13

S4 Căn hộ 4

S4 Căn hộ 2

S4 Căn hộ 1

Đăng ký đặt mua sản phẩm