Thiết kế mặt bằng chi tiết căn hộ Ruby 4

Căn hộ R4 08,09

Căn hộ R4 07,10

Căn hộ R4 03,04,13,14

Căn hộ R4 01,02,05,06,11,12,15,16

Đăng ký đặt mua sản phẩm