Thiết kế mặt bằng chi tiết căn hộ Ruby 2

Căn hộ R2 01

Căn hộ R2 02

Căn hộ R2 04,05

Căn hộ R2 03

Căn hộ R2 06,07,14,15

Căn hộ R2 10

Đăng ký đặt mua sản phẩm